Buğday Tüketimi

2012 yılı OECD verilerine göre Ülkemiz, dünyada yıllık kişi başına en fazla (211 kg) buğday tüketiminin gerçekleştiği ülke olmuştur. Ülkemizi sırasıyla Cezayir (202 kg), Mısır (198) ve İran (167 kg) takip etmiştir. Kişi başı yıllık buğday tüketiminin dünya ortalaması 67 kg, AB ülkeleri ortalaması 107 kg ve ABD ortalaması ise 81 kg olarak kaydedilmiştir.

OECD verileri, Ülkemizde kişi başı buğday tüketimi ortalamasının dünya ortalamasından 3 kat daha fazla olduğu göstermektedir.

 

Kaynaklar

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/512015021e1t018.pdf?expires=1497616294&id=id&accname=guest&checksum=6CD3DB38D1B68E42204F75D12BCA1AC2

 

Kısaltmalar

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

kg: kilogram